لومیناک 239.1- پالت 1 تنی (کیسه های 10 کیلوگرمی)

چسب گرماذوب دورپایین مخصوص نوارلبه PVC
کاربردها
دمای کاربری
زمان تثبیت
زمان باز
دانسیته

تعداد بازدید

بازدید کل بازدید روزانه